Organization

Chair General
Naoki Toshima,
Tokyo Univ. Sci., Yamaguchi
Co-Chair
Tsuyoshi Kawai, NAIST

Organizing Committee

ADACHI, Chihaya (Kyushu Univ.)
AKAGI, Kazuo (Kyoto Univ.)
ANNO, Hiroaki
  (Tokyo Univ. Sci., Yamaguchi)
AOAI, Toshiaki (Fuji Film Co. Ltd.)
FUNAHASHI, Ryoji (AIST)
HAYASHI, Kei (Tohoku Univ.)
ISHIDA, Takao (AIST)
INABE, Tamotsu (Hokkaido Univ.)
KIMURA, Kaoru (Tokyo Univ.)
KOUMOTO, Kunihito
  (Toyota Phys. Chem. Res. Inst.)
KOYANO, Mikio (JAIST)
MANIWA, Yutaka (Tokyo Met. Univ.)
MIYAZAKI, Koji (Kyushu Inst. Tech.)
MORI, Takao (NIMS)
NAKAMURA, Hisao (AIST)
NAKAMURA, Masakazu (NAIST)
NAKASHIMA, Naotoshi (Kyushu Univ.)
NISHIHARA, Hiroshi (Tokyo Univ.)
NONOGUCHI, Yoshiyuki (NAIST)
OHTAKI, Michitaka (Kyushu Univ.)
SHIMOMURA, Takefumi
  (Tokyo Univ. Agric. Tech.)
SHIRAISHI, Yukihide
  (Tokyo Univ. Sci., Yamaguchi)
SUEMORI, Kouji (AIST)
TADA, Hirokazu (Osaka Univ.)
TAKEDA, Masatoshi (Nagaoka Univ. Tech.)
TERASAKI, Ichiro (Nagoya Univ.)
URAOKA, Yukiharu (NAIST)
YAMAMOTO, Takahiro (Tokyo Univ. Sci.)